Latvijas Antidopinga birojs (nacionāla antidopinga organizācija) starptautiski zināma kā LAT-NADO, kas, atbilstoši Sporta likumam īsteno antidopinga pasākumus, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi, tostarp dopinga kontroles un antidopinga izglītības pasākumus Latvijā.

Mūsu misija ir tīrs sports – lai sacensības būtu un paliktu godīgas. Mēs informējam un izglītojam sportistus, topošos sportistus, sportista palīgpersonālu un pārējo sabiedrību par aktuālajiem antidopinga jautājumiem. Mēs arī veicam dopinga kontroles, lai atturētu negodīgos sportistus no Patiesa sporta pamatvērtību ignorēšanas.

Savu darbību mēs veicam, balstoties uz virkni starptautisko un nacionālo normatīvo aktu, ar kuriem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un starptautiskie dokumenti.

Latvijas Antidopinga birojs tic, tam, ka balstoties uz patiesām sporta un sabiedrības vērtībām ir iespējams izskaust dopinga problēmu saknē. Antidopinga manifests.

Lai nodrošinātu Latvijas Antidopinga biroja virsmērķu un mērķu sasniegšanu, 2021. gada 25. janvārī ar Veselības ministrijas rīkojumu Nr.13 ir apstiprināta Latvijas Antidopinga biroja darbības stratēģija 2021.-2022. gadam.

Izstrādājot stratēģiju turpmākajiem trīs gadiem, Birojs ņem vērā Pasaules Antidopinga aģentūras norādījumus korektīvajā darbības plānā[1], virkni nozaru līmenī izstrādāto politikas plānošanas dokumentu, kā arī starptautisko organizāciju ieskaitot Eiropas padomes monitoringa grupas vizītes laikā sniegtās atziņas un OSAO[2] rekomendācijas.

Šīs stratēģijas galvenie mērķi ir parādīt, ka Birojs vēlas likt pamatus valstiskas apziņas veidošanai par sporta ētiskās rīcības ciešo saikni ar valsts labklājību un sportā aizliegto (kā, piemēram, anabolisko steroīdu, peptīdu hormonu, marihuānas, stimulatoru u.c.) vielu izplatību kā sabiedrības veselības problēmu, un būt noderīgai visām pārējām iesaistītajām pusēm, kuru pienākums ir veicināt sportu, sabiedrības veselību un izglītošanu, liekot uzsvaru uz veselīgu dzīvesveidu bez sportā aizliegtajām vielām un godīgā cīņā gūtām uzvarām. 


[1] MK rīkojums Nr. 349 “Par jaunieviestā antidopinga uzraudzības mehānisma funkcionalitāti, trūkumiem un priekšrocībām, kā arī nacionālā antidopinga regulējuma noteikšanu ārējos normatīvajos aktos”
[2] OECD – Deklarācija par inovāciju publiskajā sektorā: https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/Valsts_kanceleja/oecd_lv-final.pdf