Kas ir terapeitiskās lietošanas atļauja (TLA)?

Sportistiem var būt slimības vai apstākļi, kas liek viņiem lietot zāles vai veikt procedūras. Ja zāles vai procedūras, kas sportistam jāizmanto, ir aizliegtas saskaņā ar Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) Aizliegto vielu un metožu sarakstu, TLA var dot sportistam atļauju sacenšoties lietot šīs zāles vai procedūru, neradot antidopinga noteikumu pārkāpumu (ADRV) un attiecīgas sankcijas. TLA pieteikumus izvērtē ārstu grupa - terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisija (TLA komisija).

Nacionālo antidopinga organizāciju, tai skaitā Latvijas Antidopinga biroja, piešķirtās TLA ir derīgas tikai valsts līmeņa sacensībās un ārpussacensību pārbaudēs.

Kādi ir TLA piešķiršanas kritēriji?

Terapeitiskās lietošanas atļauju piešķir, ja ievēroti VISI norādītie nosacījumi (sīkāku informāciju skatīt Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskā standarta 4.2. pantā):

  1. Sportistam ir skaidri diagnosticēts medicīniskais stāvoklis, kam nepieciešama ārstēšana, izmantojot aizliegtu vielu vai metodi;
  2. Vielas terapeitiskā lietošana, ņemot vērā varbūtības, būtiski neuzlabos sniegumu, pārsniedzot sportista parasto veselības stāvokli;
  3. Aizliegtā viela vai metode ir indicēta medicīniskā stāvokļa ārstēšanai un aizliegtajai vielai vai aizliegtajai metodei nav citas pamatotas terapeitiskas alternatīvas;
  4. Nepieciešamība izmantot šo vielu vai metodi nav tādas vielas vai metodes iepriekšējas izmantošanas sekas (bez TLA), kas bija aizliegta lietošanas laikā.

Kam būtu jāpiesakās TLA? Kur un kad pieteikties?

Sportistiem, uz kuriem attiecas antidopinga noteikumi, ir nepieciešams TLA, lai lietotu kādu aizliegtu vielu vai izmantotu aizliegtu metodi. Sazinieties ar Latvijas Antidopinga biroju, lai uzzinātu, kādā organizācijā ir jāpiesakās TLA un vai varat pieteikties TLA ar atpakaļejošu spēku.

Vispirms pārbaudiet, vai nepieciešamās zāles vai metodes, ko plānojat lietot vai izmantot, ir aizliegtas saskaņā ar WADA Aizliegto vielu un metožu sarakstu.

Jūs esat atbildīgs par ārsta informēšanu par to, ka esat sportists un ka Jums ir jāievēro antidopinga noteikumi. Jums un Jūsu ārstam būtu jāpārbauda WADA Aizliegto vielu un metožu saraksts, lai noskaidrotu, vai kāda no Jums izrakstītajām vielām vai metodēm ir aizliegta sportā. Ja viela vai metode ir aizliegta sportā, izvērtējiet  vai ir kādas alternatīvas, kas nav aizliegtas. Ja tādu nav, Jums jāpiesakās TLA. Atcerieties, ka sportisti ir atbildīgi par to, kādas vielas tiek lietotas, kādas metodes tiek izmantotas un par to, ka nepieciešamības gadījumā ir jāpiesakās TLA. Ja rodas problēmas, sazinieties ar Latvijas Antidopinga biroju.

Pēc tam sazinieties ar Latvijas Antidopinga biroju, lai precizētu kāda līmeņa sacensībās startējat un kādas ir TLA pieteikuma iesniegšanas prasības.

Ja tiek secināts, ka esat valsts līmeņa sportists (atbilstat kādam no kritērijiem), TLA saņemšanai Latvijas Antidopinga birojā jāpiesakās tiklīdz rodas nepieciešamība, ja vien nav ārkārtas vai ārkārtēju apstākļu. Pārējie sportisti arī ir aicināti atļaujas saņemšanai pieteikties savlaicīgi.

Ja TLA nepieciešams medikamentam, kas ir aizliegts tikai sacensību laikā, Jums TLA pieteikums jāiesniedz vismaz 20 darbdienas pirms nākamajām sacensībām. Lūdzu, skatiet sadaļu pieteikties TLA Latvijas Antidopinga birojā?.

Ja tiek secināts, ka Jūsu sacensību līmenis ir zemāks kā valsts līmeņa sacensības, Jums ir tiesības pieteikties TLA ar atpakaļejošu spēku pēc tam, kad Latvijas Antidopinga birojs vai cita antidopinga organizācija Jums ir veikusi dopinga kontroles pārbaudi.

Būtiska piezīme:

TLA, ko piešķīris Latvijas Antidopinga birojs, ir derīga tikai valsts līmeņa sacensībās. Ja Jūs esat vai kļūstat par starptautiska līmeņa sportistu vai piedalāties Lielā sporta pasākumā (piemēram, Olimpiskās spēles, Eiropas spēles), TLA nav derīga ja vien to nav atzinusi attiecīgā Starptautiskā federācija (SF) vai Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija (Major Event Organization - MEO). Sportista atbildība ir pārbaudīt vai Latvijas Antidopinga biroja izsniegtu TLA automātiski atzīst attiecīgā SF vai MEO.

Latvijas Antidopinga birojs var Jums palīdzēt noskaidrot Jūsu sacensību līmeni un TLA pieteikuma prasības, kā arī vajadzības gadījumā palīdzēt iesniegt TLA, kuru izsniedzis Latvijas Antidopinga birojs, SF vai MEO atzīšanai. Lūdzu sazinieties ar Ekspertu terapeitiskās lietošanas un medikamentu jautājumos.

Jēkabs Balodis

Vecākais eksperts terapeitiskās lietošanas un medikamentu jautājumos
jekabs.balodis [at] antidopings.gov.lv

Vai es varu saņemt TLA ar atpakaļejošu spēku?

TLA ar atpakaļejošu spēku Jūs drīkstat pieteikties tikai šādos gadījumos:

  • ir bijusi nepieciešama neatliekamā palīdzība vai kāda medicīniska stāvokļa akūta ārstēšana;
  • laika vai iespēju trūkuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ Jums pirms dopinga kontroles parauga nodošanas neesat varējis iesniegt vai TLA komiteja nav varējusi izskatīt TLA pieteikumu;
  • Jūsu sacensību līmenis neatbilst ne starptautiska līmeņa sportista kritērijiem, ne valsts līmeņa sportista kritērijiem un Jūs tikāt uzaicināts uz dopinga kontroli;
  • Jūsu nodotais paraugs uzrādīja sportā aizliegto vielu lietošanu pēc tādu vielu lietošanas ārpus sacensībām, kuras ir aizliegtas tikai sacensību laikā (piemēram, glikokortikoīdi).

Retos izņēmuma gadījumos un neskarot citus noteikumus Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajā standartā, Jūs drīkstat ar atpakaļejošu datumu pieteikties un saņemt TLA, ja, ņemot vērā Kodeksa mērķi, būtu acīmredzami netaisnīgi nepiešķirt TLA ar atpakaļejošu spēku.

Šāda īpaša TLA ar atpakaļejošu spēku var tikt piešķirta tikai ar iepriekšēju WADA apstiprinājumu (un WADA pēc saviem ieskatiem var piekrist vai noraidīt Latvijas Antidopinga biroja lēmumu).

Būtiska piezīme:

Aizliegtās vielas vai metodes lietošana bez piešķirtas TLA var novest līdz antidopinga noteikumu pārkāpumam.

Ja pēc dopinga kontroles paraugu savākšanas varētu būt nepieciešama TLA ar atpakaļejošu spēku, Jums ir ieteicams jau iepriekš sagatavot medicīnisko dokumentāciju, lai tā jau būtu gatava iesniegšanai novērtēšanai.

Kā pieteikties TLA Latvijas Antidopinga birojā?

Latvijas Antidopinga birojs aicina Jūs iesniegt TLA pieteikumu un medicīniskos dokumentus, izmantojot Antidopinga administrēšanas un pārvaldības sistēmu (Anti-doping administration and management system - ADAMS). Ja Jums nav sava ADAMS lietotāja konta, lūdzu sazinieties ar Latvijas Antidopinga biroju, lai Jums tādu izveidotu.

Ināra Brokāne

Vecākā eksperte sportistu koordinēšanas jautājumos
inara.brokane [at] antidopings.gov.lv

Pieteikumu arī varat iesniegt, aizpildot Latvijas Antidopinga biroja TLA pieteikuma anketu.

Kad pieteikuma anketa ir pienācīgi aizpildīta un parakstīta, nosūtiet to kopā ar medicīnisko informāciju Latvijas Antidopinga birojam.

Latvijas Antidopinga birojs
Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV-1012

Elektroniski parakstītu pieteikuma anketu varat arī iesniegt, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi jekabs.balodis@antidopings.gov.lv.

Jūsu TLA pieteikuma anketai ir jābūt aizpildītai salasāmi.

Medicīniskajā informācijā jāiekļauj:

  • Visaptveroša slimības vēsture, ieskaitot dokumentus ar sākotnējo diagnozi (ja tas ir iespējams);
  • Visiem izmeklējumu, laboratorijas analīžu, attēldiagnostikas izmeklējumu rezultātiem, kas attiecas uz konkrēto pieteikumu.

Pieteikumi, kuri būs aizpildīti nesalasāmi, var tikt atgriezti Jums atkārtotai iesniegšanai.

Lai palīdzētu Jums un Jūsu ārstam sagatavot nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju, aicinām izmantot WADA sagatavotos kontrolsarakstus (pieejami arī latviešu valodā), atbalstam TLA pieteikuma sagatavošanā, un medicīnisko informāciju TLA komisiju lēmumu atbalstam, informācijai par konkrētām biežākajām diagnozēm, ārstēšanas metodēm, vielām u.tml.

Saglabājiet pilnīgu TLA pieteikuma kopiju, visu medicīnisko informāciju, ko kopā ar anketu esat iesniedzis, kā arī arī apstiprinājumu tam, ka pieteikumu esat nosūtījis.

Kas notiek lielos sporta pasākumos?

Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija (MEO) pieprasa, lai piesaka TLA atzīšanai, ja viņi vēlās sporta pasākuma laikā lietot sportā aizliegtu vielu vai metodi.

Ja Jums ir TLA, ko piešķīris Latvijas Antidopinga birojs un piedalīsieties Lielā sporta pasākumā, piemēram, Olimpiskajās spēlēs, Jums būtu jāsazinās ar MEO, lai uzzinātu kāds ir organizācijas TLA atzīšanas process.

Kad es saņemšu lēmumu par savu TLA pieteikumu?

Latvijas Antidopinga biroja TLA komisija pieteikumu sizskata pēc iespējas ātri - 15 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmusi pienācīgi aizpildītu TLA pieteikuma anketu un medicīnisko dokumentāciju. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus informācija, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts par 20 darbdienām (šādā gadījumā Jūs par termiņa pagarinājumu tiksiet informēts).

Kā rīkoties, ja TLA ir jāatjauno?

Katrai TLA ir noteikts derīguma termiņš, kura beigās TLA zaudē spēku automātiski. Ja Jums jāturpina lietot sportā aizliegto vielu vai metodi, Jums ir pienākums iesniegt jaunu TLA pieteikumu ar atjauninātu medicīnisko informāciju pirms iepriekšējās TLA termiņa beigām, lai būtu pietiekami daudz laika lēmuma pieņemšanai pirms pašreizējā TLA termiņa beigām.

Būtiska piezīme:

Sportā aizliegtās vielas vai metodes klātbūtnei paraugā, lietošanai, glabāšanai vai ievadīšanai ir jābūt saskaņā ar TLA nosacījumiem. Tādējādi, ja Jums nepieciešama būtiski atšķirīga deva, biežums, lietošanas veids vai ilgums, Jums jāsazinās ar Latvijas Antidopinga biroju, jo Jums var būt nepieciešams pieteikties jaunai TLA. Dažas vielas vai to devas, piemēram, insulīns, ārstēšanas laikā bieži var tikt modificētas, un šīs iespējamās svārstības ārstējošajam ārstam būtu jāpiemin TLA pieteikumā, un parasti TLA komisijām šādas iespējamas devu vai vielu svārstības ir saprotamas.

Kā rīkoties, ja mans TLA pieteikums Latvijas Antidopinga birojā tiek noraidīts?

Lēmums noraidīt TLA pieteikumu ietver rakstveida paskaidrojumu par atteikuma iemeslu vai iemesliem. Ja Jums tie nav skaidri, lūdzu, sazinieties ar Latvijas Antidopinga biroju, lai saprastu, kāpēc TLA pieteikums tika noraidīts. Dažkārt var būt pietrūkusi kāda kritiska informācija, diagnostikas izmeklējums, laboratorijas rezultāts utt. Tādā gadījumā Jums būtu atkārtoti jāpiesakās TLA, pievienojot trūkstošo informāciju.

Pretējā gadījumā TLA noraidījuma lēmumu varat pārsūdzēt Pārsūdzības komisijā, iesniedzot iesniegumu lēmuma pārsūdzēšanai 20 darbdienu laikā no TLA komisijas lēmuma.

Kā rīkoties, ja manu TLA neatzīst mana Starptautiskā federācija?

Jums vai Latvijas Antidopinga birojam ir 21 diena kopš paziņojuma par TLA neatzīšanu, lai lietu nodotu izskatīšanai WADA. Jums būtu jāiesniedz tieši tā pati informācija un dokumenti, kurus Jūs iesniedzāt Latvijas Antidopinga birojam un uz kuras Latvijas Antidopinga biroja TLA komisija balstīja savu lēmumu. Dokumentus nosūtiet izmantojot drošu tiešsaistes metodi vai ar ierakstītu vēstuli uz šādu adresi:

WADA Medical Department
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada

E-pasta adrese izskatīšanas pieteikuma iesniegšanai vai jautājumiem par lietas izskatīšanu - medical@wada-ama.org.

Līdz WADA lēmuma pieņemšanai Latvijas Antidopinga biroja izsniegtā TLA ir spēkā tikai valsts līmeņa sacensībās un ārpussacensību pārbaudēs. Ja lēmums neatzīt TLA netiek iesniegts WADA pārskatīšanai, Latvijas Antidopinga birojam ir jāpieņem lēmums vai piešķirtā TLA paliek spēkā esoša valsts līmeņa sacensībās un ārpus sacensību pārbaudēs.

Vai mana medicīniskā informācija tiks apstrādāta konfidenciāli?

Visa informācija, kas iesniegta kopā ar TLA pieteikumu, ieskaitot medicīnisko informāciju un visu citu informāciju, kas saistīta ar Jūsu TLA pieteikuma novērtēšanu, tiek glabāta stingri konfidenciāli un apstrādāta tikai saskaņā ar sportista deklarāciju, kas iekļauta ADAMS TLA procesā un Latvijas Antidopinga biroja TLA pieteikuma anketā. Uz visiem TLA komisijas locekļiem un visiem citiem Jūsu TLA pieteikuma un saistītās informācijas (kā aprakstīts sportista deklarācijā) pilnvarotajiem adresātiem attiecas profesionālas vai līgumiskas konfidencialitātes pienākums.

Lūdzu, rūpīgi pārskatiet sportista deklarācijas noteikumus. Jo īpaši ņemiet vērā, ka gadījumā, ja vēlaties atcelt tiesības Latvijas Antidopinga biroja TLA komisijai iegūt ar TLA pieteikumu saistītu informāciju saskaņā ar sportista deklarāciju, Jūsu TLA pieteikums tiks uzskatīts par atsauktu bez apstiprinājuma piešķiršanas.

Informāciju, kas saistīta ar TLA pieteikumu, Latvijas Antidopinga birojs un jebkurš cits pilnvarots adresāts saglabās ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai sasniegtu sportista deklarācijā norādītos mērķus, un saskaņā ar Starptautisko privātuma un personas datu aizsardzības standartu.

Kontaktinformācija

Lai iegūtu papildu informāciju un saņemtu atbildes uz jautājumiem saistībā ar Latvijas Antidopinga biroja personas datu apstrādes praksi, lūdzu, sazinieties ar Latvijas Antidopinga biroja datu aizsardzības speciālistu:

datu.aizsardziba@antidopings.gov.lv

Ja Jums ir šaubas par to, kurai organizācijai Jums būtu jāpiesakās, lai saņemtu TLA, vai attiecībā uz TLA atzīšanas procesu, vai jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz TLA, lūdzu, sazinieties ar Latvijas Antidopinga biroja Ekspertu terapeitiskās lietošanas un medikamentu jautājumos:

Jēkabs Balodis

Vecākais eksperts terapeitiskās lietošanas un medikamentu jautājumos
jekabs.balodis [at] antidopings.gov.lv