Jauniešiem Sportistiem Treneriem
21/01/2020

Sniedzot sabiedrībai, tajā skaitā sportistiem, treneriem un atbalsta personālam plašāku skaidrojumu, kāds ir sportista statuss diskvalifikācijas laikā, kā arī antidopinga noteikumu pārkāpuma izskatīšanas kārtību. Latvijas Antidopinga birojs vēlas informēt, ka Pasaules Antidopinga kodeksa 10.12.1.punkts nosaka, ka par diskvalificētu atzīts sportists vai cita persona diskvalifikācijas laikā nekādā statusā nedrīkst piedalīties sacensībās vai aktivitātēs (izņemot piedalīšanos apstiprinātās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas programmās), ko apstiprina vai rīko kāds no Pasaules Antidopinga kodeksa parakstītājiem, tā dalīborganizācija, klubs vai parakstītāja dalīborganizācijas cita dalīborganizācija, (piemēram, sporta skola, sporta klubs u.c.). Aizliegums attiecas arī uz sacensībām, ko apstiprina vai rīko kāda profesionālā līga, starptautiska vai valsts līmeņa sporta pasākumu rīkotāja organizācija, t.sk. dalību valsts institūciju finansētos elites vai valsts līmeņa sporta pasākumos. 

Tas arī nozīmē, ka diskvalificēts sportists nav tiesīgs  piedalīties treniņnometnēs, paraugdemonstrējumos vai attiecīgās nacionālās federācijas vai tāda kluba organizētā praksē, kas ir attiecīgās nacionālās federācijas dalībnieks, vai, kas saņem jebkādas valsts institūcijas finansējumu. Turklāt diskvalificēts sportists nedrīkst piedalīties sacensībās jebkādā profesionālā līgā (Nacionālā hokeja līga, Nacionālā basketbola asociācija u.c.), kas nav parakstītāja līga, un piedalīties tādos sporta pasākumos, ko rīko tāda starptautiska vai valsts līmeņa sporta pasākumu rīkotājorganizācija, kas nav parakstītāja organizācija, pretējā gadījumā iestājas 10.12.3. punkta minētās sekas. Termins “darbība” ietver arī, piemēram, tādas administratīvās darbības kā šajā pantā aprakstītās organizācijas amatpersonas, direktora, darbinieka vai brīvprātīgā pienākuma pildīšanu. Vienā sporta veidā piešķirto diskvalifikāciju atzīst arī citos sporta veidos.

Ja diskvalificēts sportists vai cita persona diskvalifikācijas laikā pārkāpj aizliegumu piedalīties sacensībās, tad saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 10.12.3.punktu, sacensībās gūtos rezultātus anulē un sākotnējam diskvalifikācijas periodam pieskaita jaunu diskvalifikācijas periodu, kura ilgums ir vienāds ar sākotnējo diskvalifikācijas perioda ilgumu. 

Kā norāda savā lēmumā Sporta arbitrāžas tiesa (CAS 2017/A/4937, paragrāfs 59),  sportists, kurš ir saņēmis diskvalifikāciju, nav tiesīgs iesaistīties sportā, kas var iespaidot citus sportistus, kas ir atzīto sporta federāciju biedri. Lai gan tiek runāts par sportistiem, tomēr tas pats attiecas arī uz treneriem, līdz ar to, tiek konstatēts, ka šis apstāklis attiecināms uz jebkuru personu, kura ir saņēmusi diskvalifikāciju par antidopinga noteikumu pārkāpumu. 

Tāpēc esam godīgi un atbildīgi, esam informēti par sportā aizliegto vielu sarakstu, popularizējot patiesu sportu, tādējādi radot piemēru godīgas spēles principu ievērošanai. 


Antidopinga noteikumu pārkāpuma izskatīšanas kārtība