Aizliegto vielu brošūra

Latvijas Antidopinga birojs informē, ka 2023.gada 1.janvārī stāsies spēkā jauns Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) Aizliegto vielu un metožu saraksts, kas kā ierasts tika publicēts septembra beigās. Saraksts ir viens no astoņiem starptautiskajiem standartiem, kas ir obligāti jāievēro visiem Pasaules Antidopinga kodeksa parakstītājiem (nacionālajām antidopinga organizācijām, olimpiskajām komitejām, starptautiskajām sporta veidu federācijām u.c.). Tajā ir norādīts, kādas vielas un metodes ir aizliegtas gan sacensību laikā, gan ārpus tām, un kuras vielas ir aizliegtas konkrētos sporta veidos. 

Pamatojoties uz jauno sarakstu tika atjaunināta brošūra par vielām un metodēm, kuras iekļautas Aizliegto vielu un metožu sarakstā, kā arī piemēri ar atļautiem un aizliegtiem medikamentiem dažādu saslimšanu ārstēšanai.

Lai vielu vai metodi iekļautu Aizliegto vielu un metožu sarakstā, tai jāatbilst vismaz diviem no trim kritērijiem:

  1. Viela vai metode var uzlabot vai uzlabo sportisko sniegumu;
  2. Viela vai metode rada reālus vai potenciālus draudus sportista veselībai;
  3. Viela vai metode ir pretrunā Kodeksa ievadā aprakstītajam sportiskajam garam.

Viela vai metode var tikt iekļauta arī tad, ja tā maskē citu aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanu, vai izmaina dopinga kontroles parauga integritāti.

Tādēļ ikvienam, kas strādā kopā ar sportistu, kurš varētu tikt uzaicināts uz dopinga kontroli (Sporta likums nosaka, ka uz dopinga kontroli var uzaicināt jebkuru fizisku personu, kura nodarbojas ar sportu un piedalās sporta pasākumos), ir nepieciešams zināt, kādi medikamenti ir aizliegti izmantošanai sportā, kā arī, kādi alternatīvi medikamenti vai ārstēšanas iespējas sportā ir atļauti.

Atgādinām, ka, ja sportistam ir nepieciešams lietot medikamentu, kas iekļauts aizliegto vielu un metožu sarakstā, tad nepieciešams pieteikties terapeitiskās lietošanas atļaujai (TLA), – nacionālā līmeņa sportistiem Latvijas Antidopinga birojā, savukārt starptautiskā līmeņa sportistiem savā starptautiskajā sporta veida federācijā. 

Aizliegto vielu brošūra